14. 9. 

 

Lelekovický triatlon „TRILEK“

 

Ve středu 16. 9. 2020 se od 8.00 do 12.00 koná 14. ročník tradiční sportovní akce TRILEK. 

Během celé akce budou dodržována veškerá předepsaná hygienická pravidla. 

 


10. 9. 

.

 

Upozornění pro rodiče

 

Vaše děti nemohou odebírat obědy, pokud není zaplaceno stravné. Stravné se považuje za zaplacené 2 dny po připsání platby na účet školní jídelny.

 

Stravné se hradí zálohou do 20. předchozího měsíce.

 

Děkujeme všem, kteří stravné již uhradili.

 

 

 

 


9. 9. 

Mimořádné opatření

 

Žádáme rodiče, aby své děti od zítřka 10. září

vybavili dvěma rouškami a sáčkem na ukládání roušek.

Na základě opatření MZČR bude povinné nošení roušek

ve společných prostorách škol, tzn. už při vstupu do budovy.

 


9. 9. 

Informace pro rodiče:

 

Zde je k nahlédutí dokument, ve kterém je shrnuto učivo, které žáci probrali v loňském roce a jakým způsobem bude probíhat výuka (její obsahová náplň) v letošním školním roce.

 


4. 9. 

 

Knihy z katalogu Albatros a Fragment objednávejte do 16. září.

Vyplněné objednávky děti předají třídnímu učiteli nebo do sborovny

Haně Kopecké.  Peníze za knihy budou vybírány až po jejich obdržení. 

 


Pokud je žák přítomen v oddělení školní družiny z důvodu čekání na oběd (nutná opatření kvůli COVID 19), úplata není požadována.

 

Rozpis jednotlivých tříd na obědy zde.

Časy na obědy jsou orientační, možný posun cca +- 10 minut.

 


Výuka nepovinného předmětu Náboženství

bude ve školním roce 2020/21 probíhat od 7. září v učebně 3. třídy.

 

1. a 2. třída - úterý - 13.00 - 13. 45h

3. třída - čtvrtek - 13.05 - 13. 50h

4. a 5. třída - pondělí - 13.10 - 13.55h

 

Děti je možné přihlásit vyplněním přihlášky v zadní části Žákovské knížky. V případě dotazů kontaktujte Radku Divišovou. 


 


29. 8.

 

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
   
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
   
 • Po vstupu do budovy si žáci umyjí ruce, budou mit k dispozici také dezinfekční prostředek, který bude aplikován dospělou osobou.
   
 • Od 1. září 2020 není pro žáky a zaměstnance školy nošení roušek povinné. O změně mimořádného opatření rozhodne tzv. semafor v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, či MZd.
   
 • Zákonní zástupci žáků poskytnou třídnímu učiteli své aktuální telefonické kontakty pro případ rychlého převzetí žáka jevícího známky akutního onemocnění.
   
 • Žáci i zaměstnanci školy budou dbát zásad osobní a respirační hygieny (např. kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce).

 • Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby, tzn. i žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě chronického omemocnění bude žákům pobyt ve škole umožněn pouze na základě potvrzení praktickým lékařem, které doloží pouze jednou. 
   
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších cizích osob uvnitř budovy školy bude omezen. Pokud budete potřebovat cokoliv s námi řešit, jsme vám samozřejmě k dispozici po předchozí domluvě.  
   
 • Aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol), budou omezeny. V závislosti na aktuální epidemiologické situaci je však možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod.  
   
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem (které je pro žáky povinné), pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
   
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
   

17. 8. 

 

Základní informace pro rodiče budoucích prvňáčků, které jste obdrželi

na informační schůzce jsou ke stažení ZDE

 


 

26. 6.

Šlápni do pedálu!

 

Jako každý rok vyhlašujeme prázdninovou cyklosoutěž Šlápni do pedálu. Od 27.6.2020 - 31.8.2020 si budou děti zapisovat kdy, kde a kolik ujely kilometrů na kole. Pravdivost údajů potvrdí rodiče svým podpisem. V září děti odevzdají třídním učitelům najeté kilometry. Na vítěze v různých kategoriích čekají pěkné ceny!

 


22. 6. 

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

V pátek 26. června bude žákům rozdáno vysvědčení. Žáci, kteří se nezúčastnili vzdělávacích aktivit a půjdou do školy poprvé od otevření 22. 5., odevzdají Prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (formulář viz Informace k nepovinné docházce).

Ráno v 8 hodin se všechny skupiny žáků sejdou na srazových místech na Hasičce, poté proběhne společné focení tříd a následně třídy přejdou do školy k rozdání vysvědčení. Děti si s sebou vezmou obal na vysvědčení, roušku a tašku na své školní věci.

Po ukončení se žáci rozejdou sami domů, obědy jsou hromadně odhlášeny.

 

Na dny 29. a 30 června je vyhlášeno ředitelské volno.

 


 

Gratulujeme všem, kteří úspěšně složili zkoušku na víceletá gymnázia.

 

Ze 13 přihlášených žáků na víceletá gymnázia, bylo 9 úspěšně přijato, z
toho 6 se umístilo v první desítce nejlépe hodnocených žáků na dané
škole.

 


18. 6. 

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ

NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

 

Zvýšenou pozornost věnujte při platbách uvedení variabilního symbolu, který vám byl školní jídelnou přiřazen. Tento symbol je uveden také na přihlášce. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte vedoucí školní jídelny.Platby obědů, které nebudou označeny správným variabiliním symbolem budou vraceny zpět.

První platbu na nový školní rok proveďte tak, aby byla připsána do konce měsíce srpna.

Číslo účtu: 232 809 677/0600

Ke stažení zde

 

VYPLŇTE A VRAŤTE ZPĚT TŘÍDNÍMU UČITELI,

NEBO VHOĎTE DO SCHRÁNKY ŠKOLY DO 25 ČERVNA.

 


17. 6. 

 

Podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude možné od 22. června pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr školního roku, tedy např.:

 

 • Předání vysvědčení

 • Závěrečné focení
 • Slavnostní rozloučení se závěrečnými ročníky

 

Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění. Stále platí, že pro účast je nutné předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového omemocnění viz níže - Informace k nepovinné docházce.

Pro vzdělávací aktivity se do konce školního roku nic nemění (tedy stále platí omezení počtu na 15, neměnnost skupin u1. stupňů apod.).

Na naší škole bude dne 26. června probíhat společné focení tříd od 8 hodin na srazových místech na Hasičce, dále všichni žácí přejdou do školy k předání vysvědčení.

 


 

16. 6. 

Možnost vyzvednutí osobních věcí žáků, kteří nechodí do školy

 

bude ve středu 17. června v 18 hodin v přízemí školy.

Své věci si žáci mohou odnést také v den vydání vysvědčení 26. 6.,

poté budou předány Charitě, či zlikvidovány.

 


 

Žáci budou ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni podle Vyhlášky 211/2020 Sb.ze dne 27. dubna 2020.

 


8. 6. 

Zveme rodiče budoucích žáků první třídy

 

na informační schůzku, která se bude konat 

 

ve středu 17. června v 17 hodin v budově základní školy.

 


8. 6. 

INFORMACE K NEPOVINNÉ DOCHÁZCE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ:

 

 • Zákonní zástupci žáka písemně žáka přihlásí. Přihláška zde.
 • Při prvním vstupu do školy žák předloží prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Prohlášení zde.
 • Škola může přijmout žáka do skupiny o maximální kapacitě 15 dětí za dodržení minimálního rozestupu lavic a žáků. Před zamýšleným nástupem konzultujte s třídním učitelem.
 • Každý den nosí žáci do školy nejméně 2 čisté roušky a sáčky k jejich uložení.
 • Vzdělávací aktivity sestávají z dopoledního bloku (8.00 - 12.00) a odpoledního bloku (12.00 - 16.00), po ukončení bloku děti samy odcházejí domů, případně čekají na oběd.
 • Školní družina ani kroužky organizované školou nejsou v provozu.
 • Více informací zde a u třídních učitelů.

8. 6. 

Platby za školní družinu i kroužky budou po skončení mimořádných opatření vráceny poměrnou částkou, případně převedeny do dalšího školního roku.


 

25. 5.  Ředitelka školy vyhlašuje na dny 29. a 30. června ředitelské volno.

 

 

 

 

 Mateřská školka Užitečné odkazy Jídelníček Najdete nás zde