Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY:

 

 

Zástupci pedagogického sboru: Tereza Cupalová, Mgr. Hana Kopecká
Zástupci rodičů: Ing. Martina Knoppová, Mgr. Kateřina Vlasáková
Zástupce obce Lelekovice: PhDr. Mgr. Marie Klusoňová
Zástupce obce Česká: Kateřina Pálková

 

 

KONTAKT NA ZÁSTUPCE RODIČŮ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:

 

 

Ing. Martina Knoppová - martina.knoppova@gmail.com  
   
Mgr. Kateřina Vlasáková - katerina.vlasakova@ais.cz  

 

 

 

Zápisy z jednání školské rady:

 

Zápis z jednání školské rady konané dne 13. 10. 2022

Zápis z jednání školské rady konané dne 31. 3. 2022

Zápis z jedníní školské rady konané dne 7. 10. 2021

Zápis z jednání školské rady konané dne 29. 4. 2021

Zápis z jednání školské rady konané dne 10.10. 2019

Zápis z jednání školské rady konané dne 15.4. 2019

Zápis z jednání školské rady dne 8.10.2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 13.3. 2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 17.10.2017

Zápis z jednání školské rady ze dne 23.6.2017

Zápis z jednání školské rady ze dne 23.2.2017

Zápis z jednání školské rady a školské komise  ze dne 3.11.2016

Zápis z jednání školské rady ze dne 6.10.2016

Zápis z jednání školské rady ze dne 17.3.2016

Zápis z jednání školské rady ze dne 20.10.2015

 

Volební řád Školské rady

 

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje

školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům

nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům

školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí

právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší

odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích

členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel,

třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu

volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel

školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,

zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo

zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění

voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a

studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy,

jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady

svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel

školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady

na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj

jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje

schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

 

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich

následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní

řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních

a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se

k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům

vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím

o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních

právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek

stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle

zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d)

rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud

školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument

k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní

zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo

pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d)

do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez

zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem

obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do

funkce.