Školní poradenské pracoviště

Každé dítě, které přijde do naší školy, má jiné předpoklady, zájmy a potřeby ve vzdělávání.

 

Proto se snažíme vytvořit našim žákům takové podmínky, aby se mohli rozvíjet podle svých individuálních možností a zároveň se ve své různosti vzájemně respektovali.

 

Na dosažení této vize, označované jako inkluzivní vzdělávání, se kromě učitelů podílí také školní speciální pedagog, asistenti pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence a nově i logoped, kteří společně tvoří tým školního poradenského pracoviště. Vedoucím týmu je ředitelka školy Mgr. Hana Mikaušová.

 

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.  

Standartní poradenské a konzultační služby školního poradenského pracoviště jsou poskytovány bezplatně a opakovaně žákům i jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  K jeho hlavním cílům patří iniciace aktivit vedoucích k zlepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Program poradenských služeb ve škole je k dispozici  ZDE

 

Pokud se vám zdá, že má vaše dítě jakékoliv potíže, které jsou závažnější než běžné výkyvy ve školní práci, doporučujeme vám poradit se vždy nejdříve s třídním učitelem, který vás nasměruje a doporučí další postup.

 

Zákonný zástupce nezletilého žáka má také právo obrátit se na jakoukoli pedagogicko psychologickou poradnu, kde tým odborníků v čele s psychologem určí přesný charakter a závažnost žákových obtíží. Naše škola je spádová pro PPP Brno, Hybešova 15 (hybesova@pppbrno.cz, kontaktní čísla 543 426 080, 731 658 683 a číslo pro objednání 541 422 822).

 

Výchovný poradce:

Mgr. Hana Mikaušová

 

Školní speciální pedagog: 

Mgr. Markéta Nečasová

necasova@zslelekovice.cz

 

Metodik prevence:

Mgr. et Mgr. Iveta Kišová

Minimální preventivní program zde

 

Asistenti pedagoga:

Ing. Yveta Förchtgottová, Martina Čuprová, Andrea Kovářík, Jarmila Bařinková, Ing. Kateřina Slavatová

 

Logoped pro MŠ a ZŠ: 

Mgr. Monika Azzouzi