Provozní řád

 

Dodatek k Provoznímu řádu školní jídelny

 

Vzhledem k získaným cenám od dodavatelů, bude na základě rozhodnutí paní ředitelky Mgr. Hany Mikaušové

snížena cena přesnídávek o 3 Kč a svačinek o 1 Kč a to:

 

z původní ceny:

MŠ    -  3 - 6 roků  celodenní             38 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

MŠ    -  7 roků celodenní                   49 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

 

nově s platností od 1. 1. 2022

MŠ    -  3 - 6 roků  celodenní             34 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

MŠ    -  7 roků celodenní                   45 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

 

 

Výše měsíčních záloh se tímto od 1. 1. 2022 mění:

věk dítěte        částka

MŠ                  3-6                  680 Kč

MŠ                  7                      900 Kč

 

S účinností od 1. 1. 2022 v Lelekovicích     

                                   

 Mgr. Táňa Nečasová, vedoucí ŠJ                              Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka ZŠ a MŠ

 .................................................................................................................

 

 

Provozní řád ŠJ při ZŠ a MŠ Lelekovice 2021 - 2022

 

  1. Vymezení činnosti

ŠJ zabezpečuje stravování pouze pro děti, žáky, zaměstnance MŠ a ZŠ.

 

  1. Výdej při absenci

V případě náhlého onemocnění dítěte MŠ se oběd vydává za zvýhodněnou cenu pouze první den nemoci do čistých jídlonosičů a to době od 10,45 do 11,15 hodin ve ŠJ. Obědy pro děti ZŠ se vydávají ve výdejně ZŠ od 10,30 do 11,00 hodin. Odběr obědů za tuto cenu po další dny nepřítomnosti strávníka není povolen. Strava vydaná do jídlonosiče je určena k přímé spotřebě, nelze ji uchovávat. Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost pokrmu.

 

  1. Přihlášení ke stravování

Strávníci jsou ke stravování řádně přihlášeni u vedoucí ŠJ.

Přihláška platí pouze jeden školní rok docházky do MŠ nebo ZŠ.

Změny ve stravování je potřeba vždy nahlásit ve ŠJ předem, vždy k 1. dni kalendářního měsíce. Pokud se strávník stravuje jen některé dny v týdnu, je potřeba tyto dny uvést v přihlášce.

 

  1. Odhlášky stravy

Odhlašování stravy na následující den je možno provést nejpozději do 13,00 hodin, poté je již počet porcí uzavřen. Na další dny je to bez omezení. Výjimkou je pondělí, kdy nejpozději do 8,00 hodin může být odhlášena strava na tentýž den (pouze SMS zprávou nebo emailem, z technických důvodů nelze odhlašovat na www.jidelna.cz)

Odhlašování stravy lze:

 

  1. Poplatek za stravování

Poplatek je stanoven finančním limitem podle Vyhlášky č.107/2005 Sb. takto:

MŠ      -  3 - 6 roků  celodenní -  38 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

MŠ      -  7 roků celodenní      -  49 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

ZŠ       -  7 - 10 roků                 -  27 Kč (oběd)

ZŠ       -  11 - 14 roků              -  31 Kč (oběd)

 

Pro MŠ – platí povinnost mít přihlášenou stravu, dítě bez zaplacené a přihlášené stravy nemůže být k pobytu v MŠ přijato.

Do kategorií jsou strávníci zařazováni na základě Školského zákona 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování.

Děti mateřské a základní školy, které dovrší věku 7 a 11 let v průběhu školního roku (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022), platí již celý školní rok částku stanovenou dle příslušné věkové kategorie (příloha č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb.)

 

  1. Způsob úhrady stravy

Platby provádějte na účet 232 80 96 77 / 0600.
Musí být uvedeno jméno dítěte, variabilní symbol (přidělený při odevzdání přihlášky, který zůstává stejný po celou dobu školní docházky) a specifický symbol 001.

Pokud není uveden správný příp. žádný variabilní symbol, nebude platba přiřazena na účet strávníka. Termín splatnosti je do 20. dne v předchozím měsíci. V opačném případě může být strávník vyřazen ze stravování. První platba musí být uhrazena do 20. 8. 2021 a poslední platba do 20. 5. 2022 (ZŠ), 20. 6. 2022 (MŠ).

Přeplatky stravy budou vráceny koncem měsíce července 2022.

Výše měsíčních záloh:

věk dítěte       částka
MŠ       3-6                 760 Kč

MŠ      7                     980 Kč

ZŠ        7-10               540 Kč

ZŠ       11-14             620 Kč

Lze zaplatit i jednorázově vyšší částku – za rok, čtvrtletí apod.

 

  1. Cena za neodebranou stravu

Pokud strava není odhlášena, je vždy připravena k výdeji. Proto každé další pokračování nepřítomnosti mimo původní odhlášku je třeba znovu oznámit, jinak bude stravné zaúčtováno, jako kdyby byl oběd vydán.

Pokud si strávník neodhlásí oběd v době nemoci (nepřítomnosti), má ŠJ právo strávníkům účtovat plnou cenu oběda, což zahrnuje navíc mzdový a režijní náklad.

Při onemocnění, o prázdninách a ředitelském volnu není možno odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava za cenu potravin pouze první den nemoci (Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb. § 4 odst. 9), kdy zákonný zástupce své dítě odhlásí. Pokud tak neučiní, může být účtována k ceně potravin i cena za režijní náklady, tj. 31,-Kč, o kterou se navýší cena výdajů za potraviny dle věkové kategorie.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

 

  1. Alergie a dietní stravování

Školní jídelna připravuje běžnou stravu dle jídelního lístku. Dietní stravování neposkytuje.

Dle směrnice 1169/2011EU jsou u každého pokrmu uváděny obsažené alergeny.

 

  1. Kontakt

Email: jidelna.lelekovice@volny.cz

SMS: 728 276 516 

Kontrola stravy v MŠ i ZŠ je zajišťována stravovací komisí.

Připravovaná jídla splňují nutriční doporučení MZ ČR.

 

S účinností od 1. 9. 2021 v Lelekovicích   

                                   

 Mgr. Táňa Nečasová, vedoucí ŠJ                              Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka ZŠ a MŠ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------